Тут надають

якісні послуги!

Центр надання адміністративних послуг

Роздільнянська територіальна громада

Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення


Ідентифікатор послуги: 01751

Повна назва: Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

Інформація про послугу: Підприємства, установи, організації та громадяни, які порушують клопотання на забудову або будівництво підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, повинні одержати відповідні погодження. З цією метою необхідно звернутися до територіальних підрозділів Державної служби геології та надр України із заявою та необхідним переліком документів.

Строк: У місячний строк

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: У місячний строк

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної служби геології та надр України
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява
 • Копії топографічного плану площі, яка намічається до забудови
 • Викопіювання з геологічної карти гіпсометричних планів розташування всіх покладів корисних копалин, які залягають під площею майбутньої забудови
 • Пояснювальна записка
 • Копії висновків підприємства, організації, установи, які заінтересовані у видобутку корисних копалин, що залягають під площею забудови, про можливість та умови забудови, що намічається
 • Довідка відповідного територіального геологічного підприємства про кількість запасів і якість основних і спільно з ними залягаючих корисних копалин під площею забудови, що намічається, а також про стан їх розвідання
 • Копії висновків спеціалізованої організації про відсутність або наявність на території забудови зон небезпечних за виділенням газу на поверхню, на основі яких проектна організація повинна розробити заходи, що виключають можливе проникнення газу в будівлі та технічні споруди

Умови і випадки надання

Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. При цьому повинні здійснюватися заходи, які забезпечать можливість видобування з надр корисних копалин.Підприємства, установи, організації та громадяни, які
порушують клопотання на забудову або будівництво підземних споруд,не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, для одержання
погодження подають до відповідних територіальних геологічних підприємств та органів державного гірничого нагляду заяву, в якійзазначається повне найменування (прізвище) і адреса заявника;місцезнаходження площі залягання корисних копалин.Гірничо-геологічне обгрунтування забудови складається з:- копії топографічного плану площі, яка намічається дозабудови, та прилеглої до неї території зазначається в масштабі не дрібніше1:25000, а для забудови шляхів, ліній електропередачі і зв'язку,трубопроводів та інших лінійних споруд - в масштабі 1:50000 ззображенням на ній елементів гірничо-геологічної ситуації,контурів існуючої забудови і забудови, що проектується, кордонівзон шкідливого впливу гірничих розробок на об'єкти забудови танебезпечних зон під час виконання вибухових робіт.- викопіювання з геологічної карти гіпсометричних планіврозташування всіх покладів корисних копалин, які залягають підплощею майбутньої забудови, у масштабі не дрібніше 1:25000, атакож копії геологічних розрізів на цій площі (для родовищ нафтита газу - структурних карт та профілів) і у разі необхідності -копії планів гірничих робіт;Пояснювальної записки повинна включати:- найменування проектної організації, яка підготувала гірничогеологічне обгрунтування; найменування об'єкта будівництва; відомості про те, для якихцілей і для якого підприємства, установи, організації чигромадянина буде споруджуватись об'єкт; адреса будівництва, щонамічається; на площі залягання якої корисної копалини та натериторії якого підприємства з видобування корисних копалинпередбачається будівництво; коротка характеристика та розміриплощі забудови, що планується (загальні відомості); найменуванняпроектної організації, яка розроблятиме проектну документацію набудівництво зазначеного об'єкта;- коротку геологічну характеристику району, в якомунамічається забудова (геологічна будова району, глибина залягання,будова тіл основних та спільних з ними корисних копалин, якізалягають; кількість та якість запасів; гірничо-геологічні,інженерно-геологічні умови та ін.);- опис об'єктів будівництва, що намічається, з зазначенням їхпризначення, кількості поверхів, характеристики матеріалівфундаментів та стін, кріплення підземних споруд; можливі змінизалежно від часу характеру експлуатації об'єктів будівництва;- обгрунтування необхідності будівництва та порівняння його зіншими можливими варіантами з урахуванням економічних результатіввід очікуваних втрат корисних копалин у зв'язку з забудовою площіїх залягання;- розрахунок, зроблений на основі чинних нормативнихдокументів, очікуваних деформацій земної поверхні від виїмкикорисних копалин, які залягають під ділянкою забудови, а такождопустимі величини деформацій об'єктів будівництва ітехнологічного устаткування під час їх підробки;- план необхідних заходів з охорони об'єктів будівництва відшкідливого впливу гірничих робіт, що включає гірничо-технічні таконструктивно-будівельні заходи.Пояснювальна записка та графічна документація підписуютьсякерівником організації, що розробила гірничо-геологічнеобгрунтування забудови, а підпис скріплюється печаткою.У копії висновках підприємства, організації, установи, якізаінтересовані у видобутку корисних копалин, що залягають підплощею забудови, про можливість та умови забудови, що намічається,висвітлюються перспективи розвитку гірничих робіт,очікувані втрати і консервація запасів корисних копалин, у зв'язкуз забудовою, що намічається, а також відомості про час початку ізакінчення процесу зсуву земної поверхні від впливу гірничихрозробок. У разі забудови у межах діючих підприємств з видобуткукорисних копалин повинні бути представлені їх висновки;Подані матеріали відповідним територіальним геологічнимпідприємствам та органам державного гірничого нагляду повинні бутиними розглянуті та погоджені не пізніше місячного терміну.


Результати та способи отримання результату
 • Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подані документи не відповідають вимогам законодавства

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс Кодекс України про надра ст. 58
  • Постанова КМУ від 17.01.1995 №33 "Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення"